Zgłoś uwagę
Wrocławski Program Wydawniczy

Szczegóły programu

Koordynator:
Irek Grin

Celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest propagowanie wartościowej literatury, skupiającej się bardziej na walorach artystycznych i merytorycznych niż potencjale komercyjnym, a także wspieranie czasopism o profilu kulturalno-artystycznym. Program jest skierowany do wydawców. Przewiduje wspieranie twórczości i autorów związanych z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem – rozumianym również szerzej, jako część Europy Wschodniej. W wyniku prac Komisji konkursowej wybrane zostaną książki i czasopisma, które Biuro Festiwalowe Impart 2016 wesprze finansowo w formie koedycji.

Wniosek do III naboru oraz wyniki I i II naboru do Wrocławskiego Programu Wydawniczego są dostępne w zakładce Dokumenty i wyniki.

WAŻNE DATY
Nabór wniosków do Programu jest przeprowadzany raz w roku. Jeżeli środki przeznaczone na Program nie zostaną w pełni wykorzystane, możliwe jest przeprowadzenie drugiego naboru. Nabór II w 2016 roku był naborem dodatkowym.

III Nabór wniosków do Programu: od 14.11.2016 do 15.12.2016 do 15:00 

Rozstrzygnięcie prac Komisji konkursowej: do 26.01.2017 (w szczególnych przypadkach termin może zostać przedłużony o 21 dni).

Ogłoszenie wyników: do 7 dni od rozstrzygnięcia prac Komisji (planowany termin – początek lutego 2017).

Podpisywanie umów koedycyjnych: 45 dni od otrzymania przez Wydawcę zawiadomienia o rozstrzygnięciu edycji Programu.

SKŁADANIE WNIOSKÓW
Wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w siedzibie Biura Festiwalowego Impart 2016 we Wrocławiu, 50-079, ul. Ruska 46a lok. 203, 2 piętro (dawniej Ruska 46b) w sekretariacie, w godzinach 11:00-15:00.

Istnieje możliwość odebrania załączników w postaci tekstów książek i egzemplarzy czasopism po zakończeniu prac Komisji konkursowej w terminie do 60 dni od daty rozstrzygnięcia konkursu.


O PROGRAMIE
Celem Wrocławskiego Programu Wydawniczego jest wspieranie finansowe w formie koedycji twórczości związanej z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Program jest skierowany do wydawców książek i czasopism.

Nabór wniosków obejmuje Program Wydawniczy Książki oraz Program Wydawniczy Czasopisma.

Program Wydawniczy Książki ma na celu wspieranie wartościowej literatury, promującej uniwersalne wartości i nie mieszczącej się w ramach rynku komercyjnego. Podstawowym kryterium oceny publikacji będzie powiązanie autora i tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem, rozumianym również jako część Europy Wschodniej. Wsparcie finansowe w ramach Programu kierowane będzie przede wszystkim do wydawców zapewniających wartościowe teksty, stabilny potencjał organizacyjny oraz wysoki poziom edytorski i redaktorski realizowanych publikacji.

Elementami branymi pod uwagę przy ocenie projektów książek będą walory artystyczne, poznawcze i społeczne publikacji, a także powiązanie osoby autora i podejmowanej tematyki z Wrocławiem i Dolnym Śląskiem. Ważnym kryterium będzie doświadczenie wydawców w działalności wydawniczej, umiejętność efektywnej promocji i dystrybucji wydawanych publikacji, a także zwiększanie ich dostępności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii (np. udostępnianie w formie e-booków i audiobooków). Ocenie ekspertów Programu będą też podlegały założenia budżetowe projektów.

Celem Programu Wydawniczego Czasopisma jest wspieranie czasopism o profilu kulturalno-artystycznym, prezentujących różne dziedziny twórczości i promujących dyskurs krytyczny, wzbogacających ofertę kulturalną Wrocławia i ukazujących go jako ważny ośrodek kulturalny w Polsce i Europie. Program ma na celu promowanie czasopism o wieloletnim dorobku i ugruntowanej pozycji oraz tych, które rozwinęły się i zyskały status opiniotwórczych w ostatnich latach.

W przypadku czasopism ocenie będą podlegały między innymi różnorodność tematów i wartość merytoryczna tekstów, powiązanie z Dolnym Śląskiem poprzez autorów i podejmowaną tematykę, opiniotwórczość czasopisma. Istotne podczas oceny będą jakość graficzna i edytorska czasopisma, poziom opracowania redakcyjnego, doświadczenie wydawcy, planowane formy dystrybucji (np. udostępnienie w formie wydania elektronicznego, dostęp przez stronę internetową). Oceniane będą również założenia budżetowe projektu.

DOKUMENTY I WYNIKI
P O B I E R Z 

 

Przygotowuję w tej chwili książkę o Wrocławiu, ale nie jest jeszcze gotowa. Czy mogę załączyć do wniosku tylko część tekstu?
Do wniosku o dofinansowanie powinien zostać załączony pełny tekst książki (wydruk i pdf). Jeżeli książka jeszcze nie jest gotowa, zapraszamy do zgłoszenia się do następnej edycji Programu. Nabór projektów na rok 2018 planujemy przeprowadzić w grudniu 2017 roku.

Czy mogę zgłosić się do programu, jeśli moja książka nie ma jeszcze wydawcy?
W tej sytuacji proponujemy skontaktować się z wydawnictwami i organizacjami pozarządowymi, ponieważ tylko one mogą składać wnioski do Programu. Wymagany własny wkład wydawcy to 10% budżetu planowanego na przygotowanie publikacji.

Czy w Programie mogą brać udział książki w przekładzie?
Tak, o ile przekład jest już gotowy – do wniosku o dofinansowanie w Programie powinien być załączony pełny tekst książki w języku polskim.

Co oznacza zapis „udział we wpływach ze sprzedaży będzie proporcjonalny do wkładu Biura Festiwalowego Impart 2016”?
Oznacza to, że w zależności od poniesionego wkładu finansowego w przygotowanie publikacji, Biuro Festiwalowe Impart 2016 otrzyma część wpływów z jej sprzedaży. Na przykład, jeżeli wkład wyniesie 60% budżetu potrzebnego na przygotowanie publikacji, BFI 2016 otrzyma 60% wpływów z jej sprzedaży. Wszystkie uzyskane w ten sposób przychody zasilą budżet kolejnej edycji Programu.

Czy do Programu może zostać zgłoszony album/reportaż/przewodnik/powieść graficzna?
Jak najbardziej, do Programu kwalifikują się nie tylko powieści, ale też między innymi poezja, literatura naukowa i popularnonaukowa, książki historyczne (dotyczące dowolnego okresu) i wiele innych.

W jakim terminie książka lub czasopismo powinna pojawić się na rynku?
Planowany termin premiery powinien mieścić się w roku kalendarzowym, na który przeprowadzany jest nabór.

Wnioski wraz z załącznikami prosimy składać w siedzibie Biura Festiwalowego Impart 2016 we Wrocławiu, 50-079, ul. Ruska 46a lok. 203, 2 piętro (dawniej Ruska 46b) w sekretariacie, w godzinach 11:00-15:00. 

Informacji o Programie udziela Magda Brumirska-Zielińska, Specjalista ds. Wrocławskiego Programu Wydawniczego, pod adresem: magda.brumirska@impart.art.pl  /  telefon: 799 040 711

Partnerzy i sponsorzy

Dzięki nim to wszystko jest możliwe!

Ładowanie...
Ładowanie...

Nagłówek


Email marketing software powered by FreshMail